Regulamin

1. Przedmiotem niniejszej Usługi jest najem powierzchni użytkowej wraz z wyposażeniem w lokalu użytkowym położonym przy ul. Orlej 42 lokal 11, 85-158 Bydgoszcz (dalej jako „Przestrzeń Wspólna”) na potrzeby prowadzonej przez Najemcę działalności gospodarczej. W ramach Przedmiotu Umowy Wynajmujący zapewnia Najemcy dostęp do Przestrzeni Wspólnej (w tym do salki konferencyjnej oraz przygotowanych stanowisk pracy) codziennie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, a także dni, w których udostępnienie Przestrzeni Wspólnej okaże się niemożliwe na skutek działania siły wyższej albo z przyczyn nie leżących po Stronie Wynajmującego) w godzinach: 9:00 – 17:00. Warunkiem korzystania z Przestrzeni Wspólnej w danym dniu przez Najemcę jest dokonanie przez Najemcę uprzedniej rezerwacji. W ramach Przedmiotu Umowy Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania Przedmiotu Najmu zgodnie z postanowieniami Umowy w zakresie określonym w niniejszym ustępie przyjmuje do wiadomości, że z Przestrzeni Wspólnej korzystają na podstawie podpisanych z Wynajmującym umów także inne podmioty i nie wnosi co do tego zastrzeżeń. Nadto Wynajmujący nie ma obowiązku uzyskiwania zgody ani informowania Najemcy o podpisywanych z innymi podmiotami umowach, o których mowa w lit. c) niniejszego ustępu prawa i obowiązki Najemcy z tytułu niniejszej Umowy nie mogą być przez niego przenoszone w jakiejkolwiek formie na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.


2. W ramach niniejszej Usługi Wynajmujący dodatkowo a) zapewnia możliwość korzystania przez Najemcę z adresu lokalu: ul. Orla 42 lokal 11, 85-158 Bydgoszcz, dla potrzeb określenia siedziby Najemcy i rejestracji podmiotu gospodarczego (wskazanie adresu siedziby dla potrzeb właściwego rejestru przedsiębiorców albo centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego), upoważnia Najemcę do wskazania adresu wskazanego w §1 ust. 2 lit. a) Umowy jako adresu korespondencyjnego dla potrzeb związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, w tym na drukach firmowych, wizytówkach, Stronie internetowej, ofercie handlowej, stemplach, zobowiązuje się do odbierania korespondencji adresowanej do Najemcy na adres określony w §1 ust. 2 lit. a) Umowy, na co Najemca wyraża zgodę (listy zwykłe, polecone, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w przypadku zapewnienia przez Najemcę pełnomocnictwa pocztowego lub pieczątki firmowej oraz przesyłki kurierskie do 30 kg i o wymiarach nie przekraczających 50 cm (każdy), z wyłączeniem: przesyłek zawierających materiały niebezpieczne, łatwopalne lub ulegających szybkiemu psuciu się). Odebrana korespondencja będzie rejestrowana. Najemca będzie miał zapewnioną pełną informację, jakie przesyłki i kiedy zostały odebrane. Zobowiązuje się do informowania Najemcy o odebranych listach i przesyłkach. Informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na adres e-mail Najemcy wskazany w §6 ust. 1 Umowy w ciągu 24 godzin od chwili odebrania listów przez Wynajmującego. Zobowiązuje się do przechowywania doręczonej korespondencji do czasu jej przekazania Najemcy. Po wygaśnięciu Umowy Wynajmujący wezwie Najemcę do odbioru całej przechowywanej w biurze korespondencji w terminie 2 tygodni, a w razie bezskutecznego upływu tego terminu, Wynajmujący uprawniony będzie do zniszczenia korespondencji bez konieczności wyznaczenia Najemcy dodatkowego terminu do odbioru korespondencji, na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto zobowiązuje się do otwierania i skanowania odebranej korespondencji oraz wysyłania zeskanowanej korespondencji do Najemcy na adres e-mail Najemcy wskazany w §6 ust. 1 Umowy. Wynajmujący zobowiązuje się do wysyłania na życzenie Najemcy odebranej korespondencji na adres wskazany przez Najemcę; Opłaty pocztowe bądź kurierskie związane z realizacją usługi pokrywa Najemca – rozliczenie kosztów (opłat) poniesionych w tym zakresie przez Wynajmującego w danym miesiącu następować będzie na podstawie faktury proforma z 7 dniowym terminem płatności, która wystawiona będzie po zakończeniu miesiąca. Po otrzymaniu płatności Wynajmujący niezwłocznie wystawi do niej fakturę VAT. Przynajmniej 7-dniowe opóźnienie Najemcy w opłaceniu wystawionej faktury proforma uprawnia Wynajmującego do wstrzymania dalszych wysyłek korespondencji do czasu jej uregulowania.i. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;m. odbiór i rejestrowanie korespondencji przez osoby zatrudnione przez Wynajmującego odbywać się będzie wyłącznie na podstawie odrębnego upoważnienia udzielonego przez Najemcę Wynajmującemu.


3. W przypadku, gdy Wynajmujący w ramach niniejszej Umowy pisemnie upoważnił Najemcę do korzystania z lokalu dla określenia siedziby Najemcy oraz dla rejestracji podmiotu gospodarczego (wskazanie adresu siedziby dla potrzeb właściwego rejestru przedsiębiorców albo CEIDG, Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego) a) Najemca w terminie 7 dni od dnia zakończenia Umowy jest zobowiązany do powiadomienia odpowiednich organów administracji publicznej i organów rejestrowych o utracie tytułu prawnego do korzystania z adresu lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, w szczególności do złożenia wniosku o zmianę wpisu w CEIDG bądź wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie zmiany adresu siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej, oraz do powiadomienia Wynajmującego o wykonaniu takiego obowiązku w terminie 21 dni od dnia zakończenia Umowy poprzez osobiste doręczenie, nadesłanie przesyłką listową, faksem bądź pocztą elektroniczną w postaci skanów, kopii pism złożonych we właściwych urzędach, w szczególności kopii złożonego wniosku o zmianę wpisu, wraz z potwierdzeniem ich odbioru przez adresatów (Najemca zobowiązuje się dostarczyć w ww. terminie kopię wspomnianego wniosku o zmianę wpisu w ewidencji działalności gospodarczej bądź w rejestrze KRS, przy czym pierwsza Strona kopii wniosku będzie opatrzona prezentatą organu prowadzącego CEIDG bądź wydziału sądu rejestrowego potwierdzającą datę przyjęcia wniosku). Niewykonanie powyższego obowiązku skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 500 zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc po dniu zakończenia obowiązywania Umowy. Postanowienia § 2 ust. 9 i 10 Umowy stosuje się odpowiednio.b. W przypadku niewykonania przez Najemcę obowiązków, o których mowa w pkt a), Wynajmujący będzie uprawniony do powiadomienia stosownych organów, w tym organów administracji publicznej i organów rejestrowych, o utracie prawa do korzystania z adresu lokalu przez Najemcę.


4. Najemca ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność względem osób trzecich z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Najemcy.


5. Najemca nie będzie przechowywał żadnych przedmiotów stanowiących jego własność lub własność innych podmiotów. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Powierzchni Wspólnej lub Usług jedynie w celu prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów i zgodnie z niniejszą Umową.


6. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód powstałych w majątku Wynajmującego w skutek niezgodnej z prawem lub niniejszą Umową działalnością Najemcy.Więcej informacji ?Rebel House Sp. z o.o.

ul. Orla 42/11

85-301 Bydgoszcz

tel. +48 52 511 81 05

hello@rebelhouse.pl